3 θέσεις εργασίας στο Μουσείο Νεάπολης

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες της Πράξης «Έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών» ενταγμένης στο Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδας-Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» έργου «Έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών» για χρονικό διάστημα έως 30/6/2015, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση παράτασης του έργου και εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις.


Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ            ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ             ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

     ΠΕ Αρχαιολόγων           Μία (1) θέση                                 Μουσείο Νεάπολης
2      ΥΕ Ειδικευμένος            Δύο (2) θέσεις                              Μουσείο Νεάπολης
Εργάτης για στερεωτικές  – αναστηλωτικές – ανασκαφικές εργασίες

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στο γραφείο της γραμματείας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας, στην διεύθυνση Αγησιλάου 59 Σπάρτη, ΤΚ 23100, υπόψη κου Νικόλαου Αποστολάκου ή κας Ελένης Μπισμπή (τηλ. επικοινωνίας: 27310-25363) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας από 14/4/2015 έως και 20/4/2015.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.